türkiye’de kumar yargı yetkisi hangi yıl 4

TÜRK CEZA KANUNU

– (1) Süreli hapis cezası, kanunda aksibelirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz. – (1) Yukarıdaki maddelerde açıklanan hâllerdemahkeme, yabancı mahkemelerden verilen ve Türk hukuk düzenine aykırı düşmeyenhükmün, Türk kanunlarına göre bir haktan yoksunluğu gerektirmesi hâlinde,Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Türk kanunlarındaki sonuçlarının geçerliolmasına karar verir. Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan, başkanve-eri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. Anında cezai yaptırım uygulanabilecekKonuyla ilgili açıklamalarda bulunan BTK’nın Başkanı Ömer Fatih Sayan, “Yasadışı kumar sitelerine yönelik kapsamlı çalışmalarımız devam ediyor. Tespit ettiğimiz yasa dışı bahis sitelerini anında kapatıyoruz” açıklamasında bulundu. Sayan, kod sisteminden sonra tespit edilecek kişi veya şirketlere cezai yaptırımın da anında uygulanabileceğini belirtti. BTK tarafından konuyla ilgili olarak mahkemelerden ve yetkili diğer kamu kurumlarından gelen erişim engelleme kararlarının ivedilikle uygulanmasını sağlanırken, kurum bünyesinde bulunan Bilgi ve İhbar Merkezi’ne gelen tüm ihbarlar da hukuki ve teknik açıdan değerlendiriliyor. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ifadesi geniş bir ifade olup internet paribahis, web, cep telefonu mobil uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları da dahil her türlü bilişim ve teknolojik araçla oynatılan kumarı kapsamaktadır. Dolayısıyla internette kumar oynamak kabahattir.İnternette kumar oynamak için verilecek idari para cezası 2015 yılı için 208 TL 2016 yılı içim 219 TL olarak uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna ait yürürlüğe girmeyen hükümler Türkiye Büyük Millet Meclisinin göreve başlaması ile, mahalli idareler ile Devlet Güvenlik Mahkemelerine ilişkin hükümler ise ilgili kanunların yayımlanması ile yürürlüğe girer. Bu hükümler ilk milletvekili genel seçimi sonucunun ilânı ile birlikte yürürlüğe girer.

(5) Bu maddede yer alan suçunkovuşturulması Adalet Bakanının iznine bağlıdır. (2) Fiil sonucu savaş meydanagelirse faile müebbet hapis cezası verilir. (3) Bu maddede tanımlanan suçunişlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerinehükmolunur. (2) Düşman devlet ordusundaherhangi bir komuta görevi üstlenen vatandaş, ağırlaştırılmış müebbet hapiscezası ile cezalandırılır. (2) İşlenmiş olan bir suçailişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından saklandığı yeri bildiği hâldeyetkili makamlara bildirmeyen kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne görecezalandırılır. (3) İlişkin olduğu suç nedeniylehüküm verilmeden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bumaddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir. (2) Bu suçun kamu görevlisitarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarıoranında artırılır. (2) Kamu görevlilerinin meslekîve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici vekısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları hâlinde, verilecek cezadaindirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir.

  • Meclisteki açık görüşmelerin, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başkaca bir karar alınmadıkça, her türlü vasıta ile yayımı serbesttir.
  • Ayrıca, video kaydı cihazın kendisinde veya bir harici diskte saklanıyorsa, kişisel verilerin kaybolması veya çalınması gibi ek bir risk de vardır.
  • Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102 ila 105. Maddesinde bazı suç tipleri düzenlenmiştir.5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. Fıkrasında; esas itibariyle karşılıksız kalan çeklere ilişkin özel bir ceza normuna yer verilmiş olup, diğer suç ve cezalar da bu ceza normu çerçevesinde düzenlenmiştir. Gerek bu yaptırımı tamamlayıcı nitelikte ve gerekse de doğrudan doğruya çeke duyulan güvenin temini açısından getirilen çeşitli suç tanımları ve yaptırımlar, Kanunun 7. Maddesine göre hakim; meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılması veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilmesi halleri hariç azlolunamaz, kendisi istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. Bu düzenleme, yargı bağımsızlığı sağlamaya yönelik hakimlik teminatını oluşturmaktadır.

Bu birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları (Örn, TUrkcell, TTNET, Kablonet vb.) faaliyette bulunamazlar. Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir. İdari işlemler hukuka uygunluk karinesinden yararlandıklarından idari işlemlere karşı dava açılması idari işlemlerinin yürütmesini durdurmaz. Ancak açılacak iptal davasında yürütmenin durdurulması kararı verilirse bu durumda işyeri dava sürerken de faaliyetlerine devam edebilir. [83] Ancak ilginçtir ki, 3461 sayılı kanunun TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde devamlı TFF’nin özerkliğine vurgu yapılmış, 3813 sayılı kanunun TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde ise her nedense özerklik hiç tartışılmamıştır. Bunun nedeni, 3461 sayılı kanunda Başbakan’a tanınan yetkiler olabilir (örn. TFF Başkanı’nı Başbakan atamakta, Genel Kurul üyelerinden bir bölümünü yine Başbakan seçmektedir). Yukarıda, uzun sayılabilecek bir biçimde, Türk spor idaresinin en yetkili iki kuruluşu olan GSGM ile TFF’nin kuruluş, yapı, işlev ve kendilerine özgü birtakım özellikleri geniş bir perspektiften incelenmeye çalışılmıştır.

“Terörist” kavramının son zamanlarda sıklıkla kullanıldığı, bu konuda suçsuzluk/masumiyet karinesinin, “kanunilik” ilkesinin ve yargı kararlarının da dikkate alınmadığı görülmektedir. Terörün, terörizmin ve teröristin hukuki tanımları hususunda; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na, 3713 sayılı Terörle Mücadale Kanunu’na ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a bakılmalıdır. Devlet kuruluşlarının yapısı ve düzeni, bu kuruluşların yetkileri ve birbirleriyle olan ilişkileriyle karşılıklı durumları devlet ve kişilerin haklarıyla ödevleri, bu hukuksal yapının bütününü oluşturur” . Bir uluslararası andlaşmanın hükümlerinin durdurabilmesi veya sona erdirilebilmesi; Uluslararası Hukuk bakımından sözleşmede öngörülen merasime uygun olarak, iç hukukta yer alan sözleşmenin yürürlüğe girme ve kaldırılma şekline bağlı kalmak şartıyla mümkün olabilir. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 13. Bu yazımızda incelenecek olan hukuki sorun; ceza muhakemesinin kovuşturma evresinde yapılması zorunlu olan ve sanık için, hem bir hak ve hem de bir yükümlülük niteliği taşıyan sorgunun, sanığın talebi üzerine SEGBİS vasıtasıyla yapılıp yapılamayacağına ilişkindir. Maddesinde düzenlenen kasten öldürme suçunun, TCK m.82/1’in (a) bendinde öngörülen nitelikli hallerinden birisi olan, öldürme fiilinin tasarlayarak işlenmesinden ne anlaşılması gerektiği, kusurluluğu etkileyen nedenlerden olan haksız tahrik hükümlerinin tasarlayarak öldürme suçunda uygulanıp uygulanmayacağı değerlendirilecektir. Esas itibariyle; “tasarlama”, bilerek ve isteyerek, yani kasten insan öldürme suçunda kastın en yoğunlaşmış hali olduğundan, tasarlayarak (insan) öldürme suçu denilmesi yeterli olmakla birlikte, “kasten (insan) öldürme suçunun tasarlayarak işlenmesi” nitelendirmesi de kullanılabilir. Anayasa m.101/1’de; Cumhurbaşkanının “milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması” şartı aranmaktadır. 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçilme yeterliği” başlıklı 6. Maddesine göre; “Kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçilebilir”. İmar ve Bina Güvenliği Mevzuatımız bugüne kadar sayısız değişikliğe uğramış olup; temel maddelerin yanında birçok ek maddeler ve geçici maddeler içermektedir.

Yerinden yönetim, ülkenin değişik bölgelerine ya da belirli kamu hizmetlerine uygulanabilir. Uygulama alanı açısından yerinden yönetim, “yer yönünden yerinden yönetim (yerel yönetim)” ve “hizmet yönünden yerinden yönetim[108]” olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse, yerel yönetimler, bir bölgede oturanların o bölgede oturmaları nedeniyle bulunan ortak ve genel idari menfaatlerini korumak ve bu menfaatlerin gerektirdiği işleri görmek amacıyla tanınan özerkliktir. Maddesi, yerel yönetimleri; il, belediye ve köy halkının ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları seçmenler tarafından seçilen kamu tüzel kişileri olarak tanımlamaktadır. Hizmet yerinden yönetimi ise, belirli bir hizmetin merkez teşkilatından ayrı ve hukuki bir varlığa sahip kuruluşlar eliyle görülmesi, yönetilmesi anlamına gelmektedir. Yerel yönetimde özerklik, bir bölgede oturanlara tanındığı halde, hizmet yerinden yönetiminde özerklik, hizmetin kendisine tanınmaktadır. Aşağıda, kamuya ait malvarlığının siyasi partiler ve adaylar lehine seçimlerde kullanılmasına ilişkin kurallar, yasaklar ve cezalar yer almaktadır. Bunların yeterli olup olmadığı ayrı tartışma konusu olmakla birlikte, herkes tarafından uyulması ve uymayanlar hakkında öngörülen yaptırımların tatbik edilmesi gerektiği tartışmasızdır. En önemli sorun da; 298 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un “Dava süresi” başlıklı 180. Maddesinin ilk cümlesinde yer alan, “Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz.” hükmünden kaynaklanmaktadır. Çünkü bu hükümde, bir seçim suçu ile ilgili soruşturmanın başlatılıp kamu davası aşamasına geçilmesi için öngörülen süre altı aydır.

İkinci sırada bulunan“kişilere karşı müessir fiiller”in oranı, TCK madde 456 % 5.7 ve TCM madde 459% 5.1 olmak üzere yüzde 11 dolayındadır. Olayların büyük çoğunluğunda, polisinsanığın ifadesini alma süresini dosyada görebilmek mümkün olamamıştır. Busürenin saptanabildiği az durumda (% 13) ise, ifade alma süresi genellikle 10dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. Ancak çok az sayıda da olsa, bazı ifadealma işlemlerinin 70 saate kadar uzayabildiği görülmüştür. İfadesi alınansanıkların suçlarını ikrar etme oranını da hayli yüksek olduğu (% 72)gözlenmiştir.

Üstelikgünümüzde, savunmanın sadece ulusal kanun ve anayasalardan deği, uluslararasısözleşmelerden doğan bazı haklarının da bulunduğunu ve bunların kullanılmasınında yargılama süresini kaçınılmaz olarak uzattığını biliyoruz. Aslında, konuyla ilgilenen herkesin bukonuda gözlemlerinin, anılarının ve özellikle de yakınmalarının bulunduğunubiliyoruz. Örneğin hepimiz, çeşitli vesilelerle mahkemelerin bağımsız olması veadil karar vermesi zorunluluğunu vurguluyoruz. Sık sık eleştirdiğimiz bir konuda, suçlarla ceza arasındaki dengesizlik. En fazla dile getirdiğimiz şikâyet,sistemin tıkandığı, çalışamadığı ve bu yüzden de suçluyu cezalandıramadığı veyadaha genel bir anlamda adalet dağıtamadığıdır. Türkiye bağlamında cezaadaletini ve infazı ilgilendiren bir başka önemli tartışma konusu da çeşitlinedenlerle sık sık gündeme gelen aflardır. Kısacası, Tablo 2.1’de özetlenensürecin her bir aşamasına ilişkin etkinlik sorunlarımızın var olduğunubiliyoruz. Somut olayın koşullarını detaylı şekilde değerlendiren ve istisnai nitelik taşıyan bu kararın dikkatli değerlendirilmesi isabetli olacaktır. Örgütlü suçlardan mahkum olanların açık ceza infaz kurumlarına ayrılması usulü; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m.14 uyarınca çıkarılan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği m.6/2-ç’de düzenlenmiştir. Bu hükme göre; iyi halli olan ve koşullu salıverilmesine bir yıldan az süre kalan hükümlülerin, bağlı oldukları örgütten ayrıldıklarının ceza infaz kurumu idare ve gözlem kurulu kararı ile tespit edilmesi gerekmektedir.

(2) Mağdur, şikâyet etmeden önceölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; öleninikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafındanşikâyette bulunulabilir. (2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerekkişiye hakaret edilmesi hâlinde, cezaya hükmedilir. (2) Fiilin, mağduru muhatap alansesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkradabelirtilen cezaya hükmolunur. (5) Suçun cinsel amaçlaişlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranındaartırılır. (5) Cinsel istismar içinbaşvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine nedenolması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (4) Cinsel istismarın, birincifıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiylegerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarıoranında artırılır. (6) Kadının mağduru olduğu birsuç sonucu gebe kalması hâlinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadınınrızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun içingebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir. (8) Birinci fıkrada tanımlanansuçun işlenmesi sonucunda mağdurun ölmesi hâlinde, kasten öldürme suçunailişkin hükümler uygulanır. (3) Onsekiz yaşını doldurmamışolanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri,kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleriveya barındırılmaları hâllerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuşolmasa da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *